Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvordan tolke arbeiderminner? - Håkon Stokland
epost: hakonsto@stud.ntnu.no


Tilbake til andre delprosjekter

Mastergradsstudent i historie Håkon Stokland presenterer sitt prosjekt slik:

Dette prosjektet vil konsentrere seg om mentaliteter i fortiden, forstått som langvarige og stabile strukturer som var sentrale for folks oppfattelse av virkeligheten. Hvordan folk forholdt seg til og oppfattet ting, og hvordan de tenkte og talte om ting, vil bli utforsket. For å belyse slike mentale forhold skal minner, eller livshistorier, fra fortiden benyttes. I utforskningen av disse vil det bli lagt vekt på å prøve ut ulike måter å analysere minner på.

Kildene som tas i bruk i prosjektet, er minner som gamle arbeidere fortalte og skrev ned på 1950-tallet. Sentralt for prosjektet er at det bidragsyterne forteller om arbeid i disse minnene, ikke bare gir informasjon om de materielle sidene ved det. I tillegg vil også minnene kunne si mye om hvordan arbeiderne oppfattet arbeidet, og forholdt seg til det.

For å finne frem til dette, vil det være viktig å konsentrere oppmerksomheten på minnene som fortellinger om arbeidet i fortiden. Nettopp ved å se på hvordan bidragsyterne i minnene skriver og snakker om arbeid, vil det være mulig å komme nærmere en forståelse av deres forhold til og oppfattelse av arbeidet. Dette prosjektet vil derfor fokusere på hvordan minnene er fortalt, heller enn hva de direkte forteller om.

Minnene som skal utforskes, er fortalt av folk som arbeidet i den tidlige tobakksindustrien i Norge. Mer bestemt arbeidet de ved Langaard tobakksfabrikk i Oslo rundt 1900. Da besto arbeidsstokken hovedsakelig av kvinner. Dette gir en mulighet til å få et spesielt innblikk i kvinnelige måter å tale og tenke om arbeid på, i den tidlige industrien i Norge.

 

 

 

 

 


Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto Håkon Stokland

Sist oppdatert 30.5.2006
2005©Ingar Kaldal