Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ikke-vestlige innvandrerkvinners erfaringer med og opplevelse av det norske arbeidslivet, med eksempler fra renholdssektoren i Trondheim - Mari Ytterhus Utengen

Epostadresse mariytte@stud.ntnu.no

Tilbake til andre delprosjekter

Den økende andelen ikke-vestlige kvinner i renholdsbransjen i Norge er et faktum. Dette er en trend som har vedvart helt siden 1970-tallet da arbeidsinnvandringen var i ferd med å tilta. I dag er arbeidslivsforskning generelt sett et voksende forskningsfelt. Likevel har kategorien ikke-vestlige innvandrerkvinner i det norske arbeidslivet, deres erfaringer og opplevelser, fått lite fokus. I tillegg er historiske perspektiver, og det prosessuelle, lite utforsket i slike arbeidskulturer.

Hensikten med dette masterprosjektet er å kombinere ulike typer tilnærminger for å få innsikt i norsk arbeidskultur sett fra ikke-vestlige innvandrerkvinners ståsted. Dette vil kunne gi kunnskap som kan være til inspirasjon for videre forskning på feltet og nyttig for tilretteleggingen av et mer pluralistisk og inkluderende arbeidsmarked.

Mitt masterprosjekt vil fokusere på hva rett, respekt og anerkjennelse har betydd i innvandrerkvinnenes arbeidshverdag. Mer spesifikt vil jeg se på hvordan ikke-vestlige kvinner opplevde og erfarte møtet med det norske arbeidslivet i perioden 1970 og frem til i dag. Jeg ønsker å intervjue 10-15 ikke-vestlige kvinner rekruttert fra renholdssektoren i Trondheim rundt temaer som rett, respekt og anerkjennelse i deres arbeidshverdag. Tanken er å sammenligne hvordan dette har artet seg for 1. og 2.generasjons innvandrerkvinner, i håp om å få frem hvordan erfaringene har variert mellom generasjoner/tidsperioder.

Analysen av det kvinnene fortaller, vil være inspirert av nyere kulturhistoriske forskningsmetoder, hvor jeg vil forsøke å få frem meningsbærende elementer og narrative trekk i måten informantene fremstiller sine erfaringer på. I tillegg til minneinnsamling, vil jeg, i den grad det lar seg gjøre, bygge prosjektet på skriftlige kilder som fagforeningspublikasjoner, fagtidsskrifter og annen tilleggslitteratur.

Alle som er interesserte i å vite mer om prosjektet, eller har informasjon som prosjektet kan ha nytte av, bes kontakte meg, Mari Ytterhus Utengen, på epost: mariytte@stud.ntnu.no

 

 

 

 

 

 

 

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.8.2010
2010©Ingar Kaldal