Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Lærerveiledning

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Eksempel på oppgaver - se her
Hvordan samle inn, lagre og levere inn materialet - se her
Eksempel på intervjulogg - se her
Samtykkeerklæring - se her
Utstyr - hva trengs - se her

Aktuelle fag – Organisering av undervisningen

Prosjektets tilknytning til fag og kompetansemål i læreplanen
I ”Kunnskapsløftet – Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring” vektlegges den kognitive kompetansen som å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og bruke digitale verktøy i alle fag. I Eksempel på oppgaver legges det opp til at elevene skal ta i bruk digitale verktøy både når minnematerial skal behandles og formidles. Innsamling og bruk av minner i elevarbeid kan organiseres på mange ulike måter og knyttes opp til flere fag og kompetansemål etter 10. trinn i læreplanen:

Historie (s. 123)

 • Skape fortellinger om mennesker i fortida, og vise hvordan rammer og verdier i samfunnet påvirker tanker og handlinger.
 • Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og vise hvordan ulike kilder kan framstille historien forskjellig.
 • Forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Norge
 • Forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen.
 • Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger.

Geografi (s. 124)

 • Forklare hvordan mennesker gjør seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og i andre land i verden.

Samfunnsfag (s. 124)

 • Planlegge, gjennomføre og presentere problemorienterte samfunnsfaglige undersøkelser og vurdere arbeidsprosessen og resultatene.
 • Finne frem til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger og fakta, formulere argument og drøfte spørsmålene.

Norsk (s. 47-48)

Muntlige tekster:

 • Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesning, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.

Skriftlige tekster:

 • Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.
 • Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid.

Sammensatte tekster:

 • Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster.
 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster.

Kunst og håndverk

 • Kunne tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler.

Læremidler
I tillegg til minnematerialet som samles inn, anbefales det at eleven også tar i bruk annen litteratur for å sette historien som skal presenteres inn i en historisk sammenheng. Litteratur som hjelper elevene til å ha et kildekritisk blikk, vil også bidra til å heve kvaliteten på det ferdige elevarbeidet. Aktuell litteratur her kan være pensumlitteratur i historie og norsk. I tillegg anbefales det at det tas i bruk lokalhistorisk litteratur, for eksempel bedriftshistorier og aviser, samt verktøybøker som gir en innføring i ulike typer kilder, innsamling og bearbeiding av disse. Interesserte lærere vil til høsten få tilbud om kurs innenfor digital historiefortelling. Kursinvitasjon fra 2010 finner du her.

Organisering
Minneinnsamling kan gjennomføres i flere fag som norsk og samfunnsfag, som selvstudium i klassens time og i arbeidslivsorientering. Prosjektet kan organiseres på flere måter og tilpasses den enkelte elevs ferdigheter. Her kan nevnes selvstendig arbeid der eleven får en mer begrenset oppgave som skal gjennomføres i en avgrenset periode, men også som en større prosjektoppgave der eleven jobber med oppgaven over lengre tid (særoppgave). Et minneinnsamlingsprosjekt kan godt gjennomføres som gruppeoppgave med to eller flere elever. Som lærer står du fritt om du vil gjennomføre prosjektet for alle elevene i klassen eller som en fordypningsoppgave for noen få elever.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Elever på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

Sist oppdatert 3.9.2010
2010©Ingar Kaldal