Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Lærerveiledning

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Aktuelle fag - organisering av undervisningen - se her
Hvordan samle inn, lagre og levere inn materialet - se her.
Eksempel på intervjulogg - se her
Samtykkeerklæring - se her
Utstyr - hva trengs - se her

Eksempler på oppgaver

Elevoppgaver:
Under finner du eksempler på hvordan enkeltelever, grupper og elever i par kan gjennomføre ulike oppgavetyper. Det er mange muligheter og oppgavene kan løses og organiseres og tilpasse etter skolesituasjon og elevenes ferdigheter. Oppgavene kan også kombineres og man kan ta bort enkeltdeler slik at de tilpasses den enkelte elev.

1) Fortelling

 • Eleven velger informant i nærmiljøet.
 • Eleven forbereder og gjennomfører intervju med tanke på å lage en fortelling ut av intervjuet. Intervjuet er basert på egne spørsmål, eller eleven kan benytte seg av temaer man kan spørre om
 • Eleven tar bilde av informanten, hjemmet eller en personlig minnegjenstand fra informantens liv.
 • Eleven laster lydfilen med intervjuet inn på datamaskin og skriver intervjulogg
 • Med basis i intervjuloggen skriver eleven en fortelling om personen på en til to sider som illustreres med fotografiene.
 • Om informanten samtykker til det, publiseres fortellingen på skolens-/arbeidsarvens nettside eller i skole-/veggavis.

2) Intervju som presenteres i skole-/veggavis

 • Eleven velger informant i nærmiljøet.
 • Forbereder og gjennomfører intervju basert på egne spørsmål eller benytter seg av temaer man kan spørre om
 • Eleven tar bilde av informanten.
 • Eleven laster lydfilen intervjuet inn på datamaskin og skriver en mer detaljert intervjulogg med stikkord.
 • Med utgangspunkt i intervjuloggen og intervjumaterialet, velger eleven ut materiale som bearbeides til en artikkel i intervjugenren .
 • Om informanten samtykker til det publiseres historien på skolens- arbeidsarvens nettside eller i skole/veggavis.

3) Powerpointpresentasjon – en arbeidsplass i Moss

Passer for både enkeltelever og som gruppeoppgave. Her skal eleven/e dokumentere en arbeidsdag, et arbeid, en arbeidsoperasjon, en produksjonslinje eller lignende ved en arbeidsplass i Moss.

 • Eleven/e velger informant i nærmiljøet.
 • Forbereder og gjennomfører intervju basert på spørsmål som er utviklet med tanke på å få svar på en konkret problemstilling som de ønsker å belyse
 • Eleven/e skal gjennomføre intervjuet på arbeidsplassen til den som intervjues og dokumentere arbeidsdagen eller de ulike operasjonene i arbeidet han utfører.
 • Eleven/e laster lydfilen med intervjuet og fotografiene inn på datamaskin og skriver intervjulogg .
 • Med basis i intervjuloggen skal eleven/e lage en presentasjon med powerpoint i tekst og bilder.
 • Eleven/e framfører presentasjonen for medelever og lærere.
 • Presentasjonen kan publiseres på skolens-/arbeidsarvens nettside, www.digitaltfortalt.no eller i skole-/veggavis.

4) Lag en digital historiefortelling (gruppeoppgave)

Her vil det være en fordel om lærer har fått opplæring i produksjon av digitale historiefortellinger (eget kurs i høst). Oppgaven krever ferdigheter innen flere felt, så det anbefales at gruppen settes sammen av elever som kan utfylle hverandre.

 • Elevene velger informant i nærmiljøet.
 • Elevene forbereder og utformer en liste med spørsmål som de skal stille informanten. Temaer man kan spørre om er et fint utgangspunkt. Elevene må i forkant tenke ut hva de ønsker å formidle i den digitale fortellingen. Vil de trenge en spesiell minnegjenstand fra informantens arbeidsplass, fotografier etc som kan illustrere fortellingen?
 • To elever drar ut og gjennomfører intervjuet. Den ene får hovedansvar for å ta bilder av informanten, hjemmet hans og spesielle minnegjenstander fra hans/hennes arbeids- og dagligliv. Om informanten har egne fotografier som han er villig til å låne ut for digitalisering , skal elevene ikke ta imot disse. Noter ned antall fotografier, motiv og informantens navn og telefonnummer , slik at læreren kan ta kontakt med personen for lån og digitalisering av fotografiene.
 • Når de er tilbake skal elevene opprette mapper på datamaskinen som får navn:
  1. Intervju
  2. Bilder
  3. Manus
  4. Prosjekt
  5. Ferdig video

Lydfilen med Intervjuet lasten inn og legges i mappe 1. Intervju. Fotografiene de har tatt selv lastes inn på PC og legges i mappe 2. Bilder. Det samme gjøres med bilder de har lånt. Er det papirfotografier må disse scannes og legges inn.

•  Elevene skal så høre igjennom intervjuet og skrive en intervjulogg med de viktigste stikkordene i intervjuet. De ferdige loggene lagres i mappe 3. Manus.

•  På bakgrunn av intervjuloggene og intervjuet skal gruppen diskutere seg fram til hovedpunkter i fortellingen. Deretter skal alle/noen skrive et utkast til manus på maks 300 tegn (2/3 dels side, punkt 11, enkel linjeavstand). Med utgangspunkt i disse skal elevene skrive et felles manus. En til to elever får ansvar for dette. Ferdig manus lagres som endelig manus under mappe 3 . Manus

•  Innlesing av manus. Velg et stille rom og les inn manuset. Pass på at opptaket får god nok lyd. Lev deg inn i fortellingen, snakk høyt og tydelig og i passe tempo. Repeter til dere har et opptak alle er fornøyde med. Flere kan prøve seg. Overfør lydfilen med innlest manus og lagre den i mappe 3. Manus.

•  De øvrige elevene får ansvar for illustrasjoner og samle inn flere fotografier til fortellingen. Her kan noen lage tegninger som illustrerer fortellingen, andre får i oppdrag å samle inn kart som illustrerer hvor arbeidsplassen ligger, bilder av arbeidsplassen eller lignende. Bilder og illustrasjoner lastes inn og lagres under mappe 2. Bilder.

•  Nå ligger råmaterialet klart, og elevene kan sammen med læreren starte opp arbeidet med å lage den digitale historiefortellingen. Se Digital historiefortelling og Hva skjer – Nyheter Her ligger det informasjon om kurs for lærere.

•  Om informanten samtykker til det, publiseres historien på skolens nettside, museets nettside og www.digitaltfortalt.no

5) Fordypningsoppgave, høyt nivå (c-nivå)

Elevene skal jobbe parvis, unntaksvis tre. Gruppeoppgaven settes i mappe og skal inneholde:

 • Forside
 • Forord og innledning
 • Personlig intervju
 • Etterord/konklusjon

Gruppen skal presentere et menneske som har noe å fortelle om dagliglivet og eget arbeidsliv i løpet av de siste 60 åra. Det er en fordel om vedkommende har hatt sin oppvekst og mesteparten av sitt arbeidsliv i Moss og omegn fra 2. verdenskrig og fram til i dag.

Elevene utvikler i samarbeid en spørreliste til intervjuet. Bruk gjerne Tema å spørre om i intervju om arbeid og dagligliv som utgangspunkt. Etter intervjuet skal elevene skrive en intervjulogg

Deretter vi læreren gi tips om hva som kan brukes videre. På bakgrunn av dette skal gruppa utarbeide et manus innenfor en valgt sjanger (artikkel, intervju, sakprosa eller kåseri) som skal legges ut på arbeidsarvens nettside og presenteres på museets nettside.

6) Sakprosatekst, høyt nivå (c-nivå)

Elevene skal jobbe parvis. Gruppeoppgaven settes i mappe og skal inneholde:

 • Forside
 • Forord og innledning
 • Sakprosatekst
 • Etterord/konklusjon

Oppgaven skal munne ut i en sakprosatekst som tar for seg de teknologiske, sosiale og samfunnsmessige endringene som har skjedd i samfunnet vårt de siste 60 år.

 • Elevene velger seg ut to informanter som har bodd og arbeidet i Moss. Den ene skal være født på 1930-tallet og har arbeidet fra ca 1950 til 1990, den andre er født på 1960-tallet og er i aktivt arbeid i dag. Elevene intervjuer en person hver eller begge i fellesskap.
 • Elevene utvikler i samarbeid en spørreliste . Bruk gjerne Tema å spørre om i intervju om arbeid og dagligliv eller spørrelistene som er utviklet under delprosjekter på Arbeidsarvens nettside som utgangspunkt
 • Elevene skal bruke samme spørreliste når de intervjuer begge personene. Om det blir gitt tillatelse til det, er det fint om elevene låner eller tar fotografier av de som intervjues i hjemmet, av arbeidsplassen og maskinene de har brukt osv.
 • Når de er tilbake på skolen lastes lydfilen med intervjuet og fotografiene inn på datamaskinen.
 • Elevene hører i gjennom intervjuene og skriver en detaljert intervjulogg med tidshenvisning for viktige stikkord for temaer de ønsker å belyse i sakprosa teksten.
 • Med basis i intervjuloggen skal eleven/e lage en sakprosatekst som belyser forskjeller og likheter i arbeids- og hverdagsliv før og nå og sette denne inn i en sammenheng som viser endringene i det norske samfunnet fra etter krigen og frem til i dag.
 • Som støtte til kildematerialet må elevene ta i bruk pensumlitteratur i samfunnsfag/historie, lokalhistorisk litteratur som bedriftshistorier, Moss bys historie og andre kilder som for eksempel avisomtaler fra arbeidsplassen(e) til de to som har blitt intervjuet. Her kan museet spørres om hjelp.
 • Eleven/e framfører presentasjonen for medelever og lærere.
 • Presentasjonen kan publiseres på skolens, arbeidsarvens eller museets nettside, www.digitaltfortalt.no eller i skole-/veggavis
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 3.9.2010
2010©Ingar Kaldal