Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skoleprosjektet i Moss
Lærerveiledning

Tilbake til mer informasjon om skoleprosjektet

Aktuelle fag - organisering av undervisningen - se her
Eksempel på intervjulogg - se her
Eksempler på oppgaver - se her
Hvordan samle inn, lagre og sende inn materialet - se her
Utstyr - hva trengs - se her

Samtykkeskjema
Her kan skjemaet lastes ned i PDF - og her i Word

Stiftelsen Østfoldmuseene
Moss by- og industrimuseum
Fossen 21/23
1502 Moss

SAMTYKKEERKLÆRING - OPPBEVARING OG BRUK AV MINNEMATERIALE

Stiftelsen Østfoldmuseene - Moss by- og industrimuseum (Mbi) samler, bevarer og dokumenterer Moss bys sosiale og industrielle historie fra 1900 og fram til i dag.

Minneinnsamling i skolen

Moss by- og industrimuseum har inngått et samarbeid med grunnskolen i Moss. Skoleåret 2011/12 skal elevene intervjue mennesker i nærmiljøet om deres arbeidsliv. Minnene samles inn ved bruk av digitale opptakere og skal brukes i elevarbeid. Arbeidet med minnene skal gi elevene økt interesse og forståelse for det arbeidet mennesker har levd med og de samfunnsmessige endringene de siste 60 år.

Bruk av materialet

Når skoleprosjektet er ferdig skal materialet overleveres Moss by- og industrimuseum som ivaretar arkivering og oppbevaring av materialet. Datafiler med intervjumateriale skal slettes fra PC-er som hører elevene og skolene til.

Ved Moss by- og industrimuseum vil materialet bli klausulert. Personer som ønsker tilgang til materialet, må søke museets arkivansvarlig om dette og underskrive en taushetserklæring.

Materialet vil bli brukt til forskning og formidling om arbeids- og hverdagsliv og skal håndteres i tråd med gjeldende offentlige lovverk, jf forvaltningsloven og personopplysningsloven og ICOMs etiske regelverk. Dersom materialet inneholder opplysninger som av personvernomsyn bør anonymiseres, skal dette gjøres på måter som gjør identifisering til person umulig.

Forteller/giver har etter personopplysningsloven bestemmelser anledning til å trekke sitt samtykke tilbake.

 Kontrakten gjelder følgende dokumentasjonsmateriale:

? … timer lydopptak ? … timer videoopptak

? … stk fotografi/er ? … side/er personlig beretning

Partenes underskrifter

Jeg tillater med dette at materialet kan oppbevares, brukes og formidles ved Stiftelsen Østfoldmuseene - Avdeling Moss by- og industrimuseum.

Jeg tillater at den ferdige elevoppgaven kan publiseres Internett.

Moss,

 

-------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------

Moss by- og industrimuseum Kontaktlærer / skole Giver

 

Denne avtalen er utferdiget i to (2) eksemplarer, ett til hver av partene.
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ For elever
¤ For lærere
¤ Temaer
¤ Digitalt utstyr
¤ Digitalt fortalt
¤ Bli med og vinn en premie til klassen!

Elev på 8. trinn ved Hoppern skole i full gang med minneinnsamling. Foto: Lennart Fløseth/ Hoppern skole

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.4.2012
2012©Ingar Kaldal