Om Arbeidsarven:

Arbeidsarvens
arkiver:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Mer å lese:

Mer om arbeidets historie i Norden og ellers i verden:

Arbeidsarven samarbeider med:

De som hjelper prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HVA ER GJORT..
..i - og omkring - Arbeidsarven?


Tilbake til HVA SKJER NÅ

I 2012 skjedde dette:

I 2011 skjedde dette::

 • Nettstedet www.arbeidsarven.net ble utfylt med mer informasjon og nye sider. Og arkivet vokste. Se her.
 • Samarbeidet med lokale prosjekter ble ført videre. Kjerneområdet for prosjekter som utføres i tråd med Arbeidsarvens mål, og i samarbeid med nettsidene, er stadig Moss, hvor det blant annet i mai 2011 ble fullført et flott skoleprosjekt.
 • Bygdekvinnelagets nye premiekonkurranse for beste innsendte bidrag om arbeidsliv - denne gangen rettet mot innvandrerkvinner, ble avsluttet. Og Emma MacKenzie paulsrud ble premiert for beste innsendte bidrag. Se her.
 • Det ble publisert flere hefter med utvalgte minner som er kommet inn både gjennom Bygdekvinnelagets premiekonkurranse og minneinnsamlinger fra lokale arbeidsplasser i Moss. Se her.

I 2010 skjedde dette::

 • Nettstedet www.arbeidsarven.net ble utfylt med mer informasjon og nye sider. Arkivet over innkomne minner vokst. Se her.
 • Det ble satt i gang publisering av hefter med utvalgte minner som er kommet inn gjennom Bygdekvinnelagets premiekonkurranse. Se her.
 • Samarbeidet med lokale prosjekter ble ført videre. Se her. Her er det et håp at flere lokale museer eller miljøer kan komme i gang med noe som ligner det Bjørg Holsvik og Moss By- og Industrimusem har bygd opp i Moss. Det siste store nye i Moss var at det høsten 2010 ble satt i gang et skoleprosjekt, hvor minner fra det lokale arbeidslivet ble gjort til tema i skoleundervisningen. Mer om det her.
 • Bygdekvinnelaget startet en ny premiekonkurranse for beste innsendte bidrag om arbeidsliv - denne gangen rettet mot innvandrerkvinner. Se her.
 • Utdanningsforbundets skrivekonkurranse lyktes ikke i å få inn noen bidrag. Men ideen er ikke oppgitt - se her.
 • Ingar Kaldal fullførte sitt prosjekt om trakasseringer, autoritære ledere og solidaritet på arbeidsplassen - som bygger blant annet på minner og samtaler med folk som har egne erfaringer med slikt.

I 2009 skjedde dette:

 • Nettsidene på www.arbeidsarven.net er stadig blitt bygd ut og supplert med ny informasjon - særlig er arkivet over innkomne minner vokst
 • Flere kontakter er tatt for å etablere samarbeid mellom Arbeidsarven og etablerte arkiver/museer for varig sikring av innsendt materiale til Arbeidsarven, og for å samarbeide om oppfølgingen av prosjektet. Et forsøk på å få Norsk Etnologisk Gransking med på å samarbeide om å ta vare på innkommet materiale via Arbeidsarven, mislyktes fordi NEG ikke har kapasitet til å gjøre det.
 • Samarbeidet med lokale prosjekter ble ført videre. Fremdeles er det museumsmiljøet i Moss som skiller seg ut som mest aktivt, kreativt og interessert i å arbeide med minneinnsamlinger i samarbeid med Arbeidsarven. Men også andre museer har også vært positive til å diskutere samarbeid.
 • Bygdekvinnelagets premiekonkurranse ble avsluttet, og Conny Dal ble premiert for beste innsendte bidrag. Responsen på dette prosjektet var god, og det forsetter å komme inn nedskrevne minner fra dem selv etter at premiekonkurransen er avsluttet - se her.
 • Fra Utdanningsforbundets medlemmer kommer det ikke inn et eneste bidrag etter at forbundet brukte en dobbelside i sitt medlemsblad på å informere om sin konkurranse. Dette var altså et mislykket forsøk. Kanskje gjentas forsøket senere - se her.
 • Arbeidet med å skaffe finansiering til forskningsprosjektet om 'Arbeidets grenser' ble lagt på is fordi det allerede hadde krevd alt for mye arbeidstid i forhold til sjansene til å få finansiering.
 • Ingar Kaldal arbeidet videre med sitt prosjekt om trakassering, autoritære ledere og solidaritet på arbeidsaplassen, som blant annet bygger på minner og samtaler med folk som hadde egen erfaringer med slike saker.

I 2008 skjedde dette:

 • Nettsidene på www.arbeidsarven.net er stadig blitt bygd ut og supplert med ny informasjon - særlig er arkivet over innkomne minner vokst
 • Samarbeidet med lokale prosjekter ble ført videre (særlig i Østfold - hvor Ingar Kaldal i februar var med på å trekke i gang skriveprosjekter i flere gamle industrimiljøer)
 • Ved Moss By- og Industrimuseum ble det i løpet av året satt i gang flere delprosjekter i samarbeid med Arbeidsarven for å samle minner og bilder fra arbeidslivet ved gamle arbeidsplasser i Moss-området, se her. Ved Moss My- og Industrimusem står Bjørg Holsvik i spissen for dette arbeidet. Det som her er gjort, står nå som et forbilledlig eksempel på hva som er mulig å få til på dette feltet, og som det er et mål for Arbeidsarven-prosjektet å hjelpe til med å få i gang også andre steder. Etter at minneinnsamlingsprosjektet ved Helly Hansen i Moss ble presentert både i NRK Østfold og Norge Rundt, har interessen for Arbeidsarven vokst.
 • Samarbeid som er etablert med organisasjoner i arbeidslivet, ble ført videre.
 • Fra Bygdekvinnelagets medlemmer kom det inn veldig mange gode bidrag. Se her.
 • Utdanningsforbundet lyste i mai ut en skrivekonkurranse med 5 premier a 5000kr til beste innsendte bidrag til Arbeidsarven fra sine medlemmer. Se her.
 • Arbeidet fortsetter med å finne finansiering til det planlagte forskningsprosjektet om 'Arbeidets grenser - rett, resepkt og anerkjennelse i våre arbeidsliv'. Søknad ble sendt til Forskningsrådets utlysning av midler til frie humanistiske prosjekter (se mer om dette prosjektet under hva som er gjort tidligere). I desember fikk vi melding om at denne søknaden ikke nådde opp (bare 5 av 98 prosjekter fikk penger). Den nordiske gruppen som er med på dette prosjektet (se navn under høsten 2007) er likevel innstilt på å arbeide videre med prosjektet, og møttes i november til et arbeidsseminar i Stockholm hvor også deltakere fra et nordisk nettverk omkring prosjektet var med.

Høsten 2007 skjedde dette::

 • Nettsidene på www.arbeidsarven.net ble utfylt med mer informasjon og flere undersider, og ikke minst flere foto-illustrasjoner.
 • Flere kontakter ble knyttet med organisasjoner i arbeidslivet.
 • Samarbeid ble etablert med bl.a. Norgers Bygdekvinnelag, Utdanningsforbundet og Arbeiderbevegelsens presseforbund
 • Arbeidet med å etablere flere lokale prosjekter ble ført videre (med nye prosjekter bl.a. i Østfold).
 • Flere bidrag til minneinnsamlingen er kommet inn, bl.a. fra Bygdekvinnelaget
 • Flere nye masterstudenter er rekruttert, som vil skrive om arbeid
 • Søknaden som i juni ble sendt til Forskningsrådets program for arbeidslivsforskning om støtte ti prosjektet 'Arbeidets grenser - rett, respekt og anerkjennelse i våre arbeidsliv (se under våren 2007), ble avslått. Til tross for at den i fag-konsulentenes vurderinger av faglig kvalitet nådde helt til tops i rangeringen i sin gruppe, ville ikke ledelsen i programmet gi den finansiering - utrolig skuffende, men sant).
 • Et nytt nettverksmøte ble holdt i Västerås 6-7. desember, arrangert av Eva Blomberg. Her ble både nye prosjektideer og planer for videreutvikling av det nordiske nettverket innen arbeidets historie, diskutert (møtet var finansiert bl.a. av NordForsk og Vetenskapsrådet i Sverige). Eva Blomberg (Sverige), Heidi Haggren (Finland), Ingar Kaldal (Norge) og Knud Knudsen (Danmark) arbeider videre med å holde dette nettverket i gang.
 • En epostliste er etablert hvor alle som er interessert i arbeidets historie i Norden, kan utveksle informasjon om seminarer, prosjekter, tiltak osv på feltet. Mer informasjon om den her. Ved nyttår 2008 var det 70 medlemmer på lista, frå alle nordiske land.
 • Flere deltakere i det nordiske nettverket deltok på sesjonen om Arbeidets Historie på det 26. nordiske historikermøtet på Island 8.-12. august (som ble ledet av Hilde Gunn Slottemo og Ingar Kaldal)

Våren 2007 skjedde dette::

 • Nettsidene på www.arbeidsarven.net ble videreutviklet og utfylt med mer informasjon
 • Flere kontakter ble knyttet med organisasjoner i arbeidslivet
 • Samarbeidet både med lokale prosjekter og med Arbeiderkulturnettverket ble ført videre.
 • Historiker Harald Utter kom i gang med sitt dr.grads.prosjekt om arbeiderkulturen i Sauda.
 • Historiker Hilde Gunn Slottemo arbeidet videre med å utvikle planer for et eget post.doc.-prosjekt på feltet (hun fikk senere på året et opppdrag som gjorde at planene om et post.doc.-prosjekt ble lagt på is.
 • Ingar Kaldal (NTNU i Trondheim), Hilde Gunn Slottemo (Høgskolen i Nord-Trøndelag), Jan Heiret og Hans-Jakob Ågotnes (begge Universitetet i Bergen) sendte i juni inn en søknad til Forskningsrådets Arbeidslivsprogram om finanasiering av prosjektet 'Arbeidets grenser - rett, respekt og anerkjennelse i våre arbeidsliv'

I 2006 skjedde dette::

 • De første kontaktene ble knyttet med organisasjoner i arbeidslivet som kan hjelpe og støtte denne dugnaden med å samle inn minner om folks arbeid
 • Samarbeid kom igang i gang med lokale prosjekter som handler om å samle inn minner fra arbeidslivet
 • Arbeiderkulturnettverket (som er et nettverk av museer som formildler historie om industrielle arbeidsplasser, under ledelse av Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan) ble med på å samarbeide med Arbeidsarven-prosjektet. På et seminar i Trondheim 20-21. november deltok representanter for museene i dette nettverket i diskusjoner om hva som kan gjøres.
 • Nettsidene på www.arbeidsarven.net ble såpass ferdige til bruk at de kunne fungere for sitt formål (men de blir aldri ferdige - de skal hele tiden utvikles videre)
 • Historiker Hilde Gunn Slottemo var engasjert med lønnsmidler fra Institutt for historie og klassiske fag ved NTNU og Norsk Industriarbeidermuseum for å utvikle et eget post.doc.prosjekt, og delvis for å bidra i arbeidet med å utvikle et større forskningsprosjekt på feltet.
 • Samtidig arbeidet flere forskere som deltar i det faglige nettverket omkring prosjektet med å utvikle et større felles forskningsprosjekt på feltet. Dette har som arbeidstittel: 'Arbeidskulturelle endringer etter 1950'. 22-23. november gjennomførte vi et arbeidsmøte i Trondheim for å diskutere videre planer for dette forskningsprosjektet

I 2005 skjedde dette

 • Ideen vokste fram, og et første møtemed deltakere fra ulike forskningsinstitusjoner, museer og arkiver i flere nordiske land, ble avholdt i Køpenhavn i desember

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 8.2.2013
2007©Ingar Kaldal